Учество на манифестацијата “Поети имитираме – оригинално рецитираме!”

Проектот “Поети имитираме – оригинално рецитираме”, се одржа на 03.05.2023 во Занаетчиски дом, во организација на ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово и Здружението на одделенски наставници – ЗОН Учител на РСМ.

Културно – уметничката програма беше проткаена со музички содржини, кои го збогатија  рециталот на поетски творби, избрани од тимот на одделенските наставници, во соработка со стручните лица од ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово.

Целта на овој проект е негување на поетскиот збор и традицијата на македонскиот литературен јазик, со мотивирање на учениците за читање и рецитирање на поезија.

На оваа манифестација нашите ученици беа наградени со пофалници:

Второ одделение

Ученик Калин Арсеновски Ментор Емилија Станковиќ

Трето одделение

Ученик Немања Петковиќ Ментор Наташа Спасовска

Четврто одделение

Ученик Ива Милчевска Ментор Светлана Митиќ

Петто одделение

Ученик Душан Цветковиќ Ментор Светлана Јовановиќ