Успешно завршена обука од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност”на прва група ООУ”Карпош” с. Умин Дол, Куманово во ОУ “Антун Густав – Матош” Винковци, Хрватска

Успешно завршена обука од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” на прва група ООУ”Карпош” с. Умин Дол, Куманово во ОУ “Антун Густав – Матош” Винковци, Хрватска. Доделување на сертификати и подароци од училиште.

Можно е да е слика од 4 луѓе, седнати луѓе и внатре