Спортски активности по повод празникот 11-ти октомври

На ден 12.10.2023 се одржаа Спортски игри по повод празникот 11-ти октомври за учениците од I до V одделение од ООУ Карпош Умин Дол заедно со ПУ Љубодраг и истите беа реализирани во училишниот двор на ПУ Љубодраг. Додека пак учениците од предметна настава Спортските активности ги изведоа на 13.10.2023 во училишниот двор во Умин Дол. Овие активности беа под менторство на одделенските раководители и наставниците по физичко образование.