Спортски активности во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол-Куманово

Денеска во училишниот двор во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол-Куманово по повод Патронен празник на училиштето се одржаа спортски активности во кои активно учествуваа учениците од одделенска настава од ПУ с.Љубодраг, како и учениците од оделенска и предметна настава од ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол од Куманово.