Првенец на генерација 2022/2023

За првенец на генерација во ООУ “Карпош” с. Умин Дол, Куманово беше прогласена Анѓела Цветковиќ, која во учебната 2022/23 година го заврши своето деветгодишно основно образование со континуиран одличен успех и разни учества во натпревари и освоени награди.

И посакуваме да продолжи да чекори успешно во животот, амбициозно, храбро и мудро да се соочува со сите предизвици и да израсне во зрела и успешна личност, со што ќе се гордеат нејзините родители и ние, како наставен кадар од училиштето, кои имавме придонес во нејзиното основно образование и воспитание.