МИО проект на ООУ “Карпош” с. Умин Дол во соработка со ООУ “Битолски конгрес” с. Лопате

На 06.06.2023 година (вторник) ООУ “Карпош” с. Умин Дол, Куманово реализираше МИО проект во соработка со партнер училиште за МИО проекти ООУ”Битолски конгрес” с. Лопате, Куманово. Двете училишта реализираа еднодневна екскурзија до Матка, во која учествуваа по 20 ученика од двете училишта, од VI до IX одделение, како и професори од двете училишта кои се дел од МИО проект и претставници од родители. Учениците имаа прошетка низ природните убавини на Матка, а потоа реализираа спортски активности во тимови.