Квиз на знаење

По повод Патронен празник на училиштето ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол-Куманово се одржа и ,,Квиз на знаења” во кој учествуво земаа 16 ученици од шесто до деветто одделение, а под менторство на проф. по македонски јазик Катерина Д.Арсеновска, проф. по географија Сања Б.Митевска, проф. по историја Маринела Јакимовска, проф. по математика Луција Савевска и проф. по француси јазик Сунчица А.Спасовска. Учениците беа поделени во групи кои освоија прво, второ, трето и четврто место. Честитки за сите ученици кои учествуваа во денешното натпреварување во ,,Квиз на знаење”.