Добиени нагледни средства во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол и ПУ с.Љубодраг

Донација на нагледни средства во ООУ,,Карпош” с.Умин Дол и ПУ с.Љубодраг од страна на Општина Куманово со цел за подобрување и одвивање на непречена реализација на наставата во училиштето.