Десеминација на успешно завршен Erasmus проект Be safe online – Internet safety in educational area од ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол-Куманово

На ден 27.06.2022 во кружна сала во Општина Куманово, се одржа десеминација по првиот успешно завршен Erasmus проект Be safe online – Internet safety in educational area. На овој настан присуствуваа наставници од предметна и одделенска настана од нашето училиште, како и колеги од другите училишта. Успеавме низ кратка презентација да го споделиме нашето позитивно искуство во ООУ “Антун Густав – Матош” во Винковци, Република Хрватска, придобивките од овој проект, обуките за дигитални алатки итн.