Втора група од ООУ “Карпош” с. Умин Дол, Куманово преку Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во посета на Винковци, Осијек и Вуковар во Република Хрватска

Втора група од ООУ “Карпош” с. Умин Дол, Куманово преку Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во посета на Винковци, Осијек и Вуковар во Република Хрватска

Можно е да е слика од 7 луѓе, луѓе што стојат, надвор и дрво
Можно е да е слика од 7 луѓе, луѓе што стојат, надвор и споменик
Можно е да е слика од 7 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од надвор и споменик
Можно е да е слика од 4 луѓе и небо
Можно е да е слика од 7 луѓе, споменик и надвор